c S

Število otrok v osnovnošolskem izobraževanju še vedno narašča

04.05.2023 Na začetku šolskega leta 2022/23 je bilo v vrtce vpisanih 86.177 otrok, v osnovne šole 197.062 učencev in v srednje šole 77.462 dijakov.

Vrtec obiskovalo nekaj več otrok kot leto prej

Na začetku šolskega leta 2022/23 je bilo v vrtce vključenih 86.177 otrok, 220 več kot leto prej. Število otrok v prvem starostnem obdobju (otroci, stari 1 in 2 leti) se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 1,8 %, v drugi starostni skupini (otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo) pa nekoliko zmanjšalo (za 0,5 %). 

Predšolsko vzgojo je izvajalo 992 vrtcev in njihovih enot, od tega 869 javnih in 123 zasebnih. Velika večina otrok je obiskovala javne vrtce (94 %).

Otrok v osnovnošolskem izobraževanju čedalje več

V redni in prilagojeni osnovnošolski program je bilo vključenih 197.062 učencev oz. za 0,8 % več kot v prejšnjem letu. Število osnovnošolcev narašča že od šolskega leta 2010/11, leta z najmanjšim številom osnovnošolcev v samostojni Sloveniji (161.046). 

Prag prvega razreda osnovne šole je prvič prestopilo 21.059 otrok. Otroci v Sloveniji vstopajo v osnovno šolo v letu, ko dopolnijo šest let. Nekateri pa zaradi različnih razlogov šolanje začnejo leto pozneje kot vrstniki. V opazovanem šolskem letu je bilo med prvošolci 12 % sedemletnikov. 


V razredih povprečno 19 učencev

Osnovnošolske programe je izvajalo 771 osnovnih šol in njihovih podružnic ter 48 šol, enot pri osnovnih šolah in zavodov za otroke s posebnimi potrebami. Največjo šolo (po številu učencev) je obiskovalo 1.140 učencev, največjo podružnico 528 otrok, najmanjšo podružnico pa trije otroci. 

V oddelkih šol z rednim osnovnošolskim programom je bilo v povprečju 19 učencev. V oddelkih v samostojnih in matičnih osnovnih šolah jih je bilo 21, v oddelkih v podružničnih šolah pa povprečno 11. Posamezne regije so se po vrednosti tega kazalnika razlikovale od slovenskega povprečja: povprečno najmanjše število otrok v oddelkih so imele osnovne šole v pomurski in koroški (v obeh po 16), povprečno največje pa osnovne šole v osrednjeslovenski statistični regiji (21).

V celotni populaciji šoloobveznih otrok 9 % otrok s posebnimi potrebami
 
V rednih in prilagojenih osnovnošolskih programih se je izobraževalo 18.409 otrok s posebnimi potrebami, kar je bil 9-odstotni delež celotne populacije šoloobveznih otrok. Večina teh otrok (85 %) je bila vključena v redni program, ki pa se je izvajal z dodatno strokovno pomočjo; ti otroci so predstavljali 8 % vseh učencev v rednem osnovnošolskem programu.
 
V srednje šole vpisanih več dijakov

V srednješolsko izobraževanje je bilo na začetku šolskega leta 2022/23 vključenih 77.462 dijakov oz. za 2,7 % več kot v prejšnjem. Predvidevamo, da se bo v prihodnjih letih število dijakov še povečevalo, saj so v osnovni šoli trenutno še številčno močne generacije. To izobraževanje je izvajalo 143 javnih srednjih šol z enotami, 6 zasebnih zavodov in 6 zavodov za mladostnike s posebnimi potrebami. 

Med 22.786 dijaki prvih letnikov je bilo 21.781 takih, ki so se v srednjo šolo vpisali prvič. Preostali so ponavljali prvi letnik ali pa zamenjali program.

V poklicnih srednješolskih programih prevladujejo fantje, v splošnih dekleta

V srednje splošno izobraževanje je bilo vključenih 27.511 dijakov, v srednje tehniško in strokovno izobraževanje 36.487, v srednje poklicno 12.283, v nižje poklicno izobraževanje pa 1.181 dijakov. 
 
Med dijaki nižjega poklicnega izobraževanja je bilo 31 % žensk, v srednjem poklicnem izobraževanju jih je bilo 30 %, v srednjem tehniškem in strokovnem pa 46 %. Ravno obrnjeno je bilo v programih srednjega splošnega izobraževanja; v teh je bilo vključenih več žensk (62 %) kot moških.

Največ dijakov zanimata tehnika in računalništvo, največ dijakinj pa zdravstvo in osebne storitve

Fantje se v precej večjem številu odločajo za poklicno in strokovno izobraževanje kot dekleta. Skoraj tri četrtine (73 %) vseh dijakov (fantov) v opazovanem letu je izbralo te programe; v največjem številu sta jih zanimali področji Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (43 % vseh dijakov) ter Informacijske in komunikacijske tehnologije (8 %). 

Dekleta so se za poklicne in strokovne programe odločala v manjšem številu (55 % vseh dijakinj); v največjem številu so se odločila za programe Zdravstvo in socialna varnost (12 % vseh dijakinj), Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve (11 %) ter Poslovne in upravne vede (10 %).


Več udeležencev v programih za izobraževanje odraslih

V programu osnovne šole za odrasle se je v šolskem letu 2021/22 izobraževalo 1.024 oseb (v 2020/21: 967). Dve tretjini (68 %) vseh udeležencev je bilo moških in dobra tretjina vseh (36 %) je bilo mlajših od 18 let.

Srednješolske programe za odrasle je v šolskem letu 2021/22 obiskovalo 14.225 oseb oz. skoraj 3 % več kot v prejšnjem. 73 % udeležencev je bilo mlajših od 25 let, porazdelitev po spolu pa gre v prid ženskam (52 %). 4 % udeležencev izmed vseh je želelo pridobiti srednjo splošno izobrazbo, 61 % jih je želelo pridobiti srednjo tehniško in drugo strokovno izobrazbo, 35 % pa nižjo in srednjo poklicno izobrazbo. Največ oseb se je izobraževalo v programih s področja poslovnih in upravnih ved.Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Vir: SURS, 26. 4. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.