c S

Sprejeta Strategija internacionalizacije visokega šolstva in znanosti v Republiki Sloveniji do 2030

24.03.2023 Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo internacionalizacije visokega šolstva in znanosti v Republiki Sloveniji do 2030, ki se posveča ključnim vidikom krepitve visokošolskega in znanstvenoraziskovalnega mednarodnega sodelovanja.

Strategija opredeljuje vizijo in cilje, ki se osredotočajo na učinkovito povezovanje mednarodnega vidika visokošolskega in znanstvenoraziskovalnega prostora, podprtega z uspešnim in učinkovitim administrativnim okoljem, ki bo naklonjeno in bo delovalo v prid nadaljnji internacionalizaciji Slovenije. Določa skupne geografske in prečne usmeritve na obeh področjih ter specifične prioritete za visoko šolstvo in znanost, ki so skladni z mednarodnimi trendi in usmeritvami EU. 

Za spodbujanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva do leta 2030 so oblikovana tri prednostna področja s cilji in konkretnimi ukrepi za njihovo uresničitev:

  • aktivno vključenost slovenskega visokega šolstva v EU in evropski prostor,
  • internacionalizacijo doma ter
  • mednarodno mobilnost študentk in študentov. 

Cilji strategije internacionalizacije na področju znanosti pa se osredotočajo na učinkovito povezovanje treh osrednjih strukturnih stebrov nacionalnega znanstvenoraziskovalnega ekosistema:

  • vlaganja v internacionalizacijo znanosti in raziskav,
  • človeške vire in
  • raziskovalno infrastrukturo. 

Podrobnejši ukrepi internacionalizacije znanstvenoraziskovalnega področja na področjih vlaganja, človeških virov in raziskovalne infrastrukture so opredeljeni v Resoluciji o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 in so vsebinsko neposredno povezani in prepleteni z uresničevanjem ukrepov omenjene krovne strategije.  

Konkretne aktivnosti za izvajanje ukrepov in ciljev Strategije internacionalizacije visokega šolstva in znanosti v Republiki Sloveniji do 2030 bodo integrirane v akcijske načrte za uresničevanje Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030 in Resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030. Prav tako bo spremljanje izvajanja te strategije integrirano v sistem spremljanja akcijskih načrtov in drugih izvedbenih dokumentov za uresničevanj obeh prej omenjenih resolucij. 


Več v dokumentu >> Strategija internacionalizacije visokega šolstva in znanosti v Republiki Sloveniji do 2030
(docx, 109 KB)Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, 24. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.