c S

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja

11.05.2023 Pred jutrišnjim dnem kulture nenasilja in strpnosti v slovenskih šolah objavljamo, kaj centri za socialno delo (CSD) nudijo otrokom in mladostnikom ter predstavljamo programe v podporo družini, socialnovarstvene programe, krizne centre in programe v podporo družinam.

''Medvrstniško nasilje in duševno zdravje je zelo povezano z razmerami v družinah ali s socialnimi stiskami. Postati moramo pozorni na to, kaj se dogaja v naših šolah, skupnostih in družinah ter ustvariti okolje, kjer se bodo ljudje počutili varne, sprejete, v katerem se bomo spoštljivo obnašali eden do drugega,'' je v sklopu izjave za medije ta teden poudaril minister Luka Mesec ter napovedal krepitev aktivnosti za zagotavljanje varnega okolja v slovenskih šolah.

Na ministrstvu pokrivamo problematiko nasilja v družini, skrbimo za financiranje socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini, hkrati pa CSD-ji posameznikom in družinam nudijo različne storitve. V primeru hude ogroženosti otrok v matični družini Družinski zakonik daje možnost izreka ukrepov za zaščito otrok. Informacije in brošure so objavljene na spletni strani Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šolah | GOV.SI.

Nasilje v družini

Nasilje v družini ureja Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki opredeljuje nasilje v družini in definira različne vrste tovrstnega nasilja, hkrati pa določa vlogo, naloge in načine sodelovanja različnih državnih organov in nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja v družini ter opredeljuje ukrepe za varstvo in zaščito žrtev nasilja. Zakon posebej varuje najranljivejše družbene skupine, saj predvideva posebne zaščitne ukrepe za otroke ter namenja posebno pozornost pri obravnavi invalidov, starejših in oseb, ki zaradi osebnih okoliščin niso sposobne skrbeti zase.

Pri obravnavi nasilja v družini CSD deluje z namenom povečanja varnosti žrtve nasilja (odprava neposredne ogroženosti), preprečevanja novega nasilja (skrb za žrtvino dolgoročno varnost in odprava vzrokov oziroma okoliščin, v katerih prihaja do nasilja), motiviranja žrtve za vključitev v pomoč in sprejemanja ukrepov za zaščito pravic in koristi žrtve. CSD poleg pomoči žrtvam nasilja nudi različne oblike pomoči in storitev tudi povzročitelju nasilja (prva socialna pomoč, osebna pomoč).

CSD v podporo in pomoč posameznikom ali družinam izvajajo tudi socialnovarstvene storitve. Ena izmed teh storitev je pomoč družini za dom, ki obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani, strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge. Pomoč družini za dom je strokovno voden proces, ki se dopolnjuje tudi s psihosocialno pomočjo.

CSD-ji izvajajo tudi socialnovarstveno storitev osebne pomoči, ki je pri pomoči družini na voljo npr. staršem. Pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti in identificiranje virov v okolju, ki ga lahko podprejo.

Krizni centri za otroke in mladostnike

CSD zaščito in varstvo otroka nudijo tudi v okviru kriznih centrov za otroke in kriznih centrov za otroke in mladostnike (KCM), katerih namen je predvsem zagotavljanje pomoči otrokom in mladostnikom, ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo. V kriznem centru pomoč najdejo otroci in mladostniki, ki so v kakršni koli stiski, ki je v domačem okolju ne morejo razrešiti: nevzdržne razmere doma (psihično in fizično nasilje, spolne zlorabe, alkoholizem staršev), čustvena prizadetost, adolescentna kriza, težave v povezavi s šolo. Otroci oziroma mladostniki lahko pridejo tudi samo na pogovor. KCM-ji delujejo neprekinjeno 24 ur na dan.

Socialnovarstveni programi za otroke in mladostnike s težavami v odraščanju ter programi na področju preprečevanja nasilja

Ministrstvo vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov, v okviru katerih so tudi programi namenjeni otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje in mladostnikom s težavami v odraščanju. Programi vključujejo dnevne centre za otroke in mladostnike s terenskim delom in dnevne centre za otroke in mladostnike s terenskim delom, ki vključujejo tudi svetovanje in skupnostno svetovalno delo. V letu 2023 sofinanciramo 22 programov za otroke in mladostnike v skupni višini 1,9 milijona evrov, od tega 20 javnih (večletnih) in 2 razvojna (enoletna) programa.

Glavni cilji programov so krepitev socialne vključenosti in socialne mreže otrok in mladostnikov, nudenje podpore pri aktivnem reševanju različnih stisk in težav, krepitev socialnih kompetenc, kakovostno preživljanje prostega časa, izboljšanje učnih navad in odnosa do šolskih obveznosti. Nekateri programi nudijo tudi psihosocialno svetovanje otrokom in mladostnikom.

V letu 2023 sofinanciramo 38 socialnovarstvenih programov na področju preprečevanja nasilja, od tega 22 namestitvenih programov. Ti programi pokrivajo telefonsko svetovanje, svetovalnice za žrtve nasilja, programe za celovito obravnavo, celostno pomoč in podporo žrtvam (spolne) zlorabe, materinske domove, varne hiše in zatočišča ter krizne centre.

Programi v podporo družini - Centri za družine

Centri za družine predstavljajo prostor za krepitev socialnih vlog posameznikov, ki jih ministrstvo sofinancira kot preventivne programe. Centri zvajajo izobraževalne delavnice, pogovore in predavanja za otroke in mladostnike oziroma družine v celoti. Predstavljajo osrednji prostor v lokalnem okolju in so namenjeni druženju oziroma zagotavljanju potreb različnih oblik družin v vseh življenjskih obdobjih.

Vse vsebine programov v podporo družini, ki jih financira ministrstvo, so za uporabnike brezplačne, vanje pa se lahko vključi vsakdo.

Resolucija o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nad ženskami

Ministrstvo pripravlja Resolucijo o nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini in nad ženskami. Resolucija prvič združuje tako področje nasilja v družini kot tudi nasilja nad ženskami.  Pripravljena je bila v okviru široke medresorske delovne skupine že leta 2019, njen namen pa je prepoznati ključna področja, pri katerih zaznavamo pomanjkljivosti oziroma slabše delovanje in bi bile potrebne spremembe.


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 11. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.