c S

Vrednosti točke za vrednotenje materialnih stroškov ter stroškov oskrbe otrok in mladostnikov za leto 2023

03.02.2023 Minister, pristojen za izobraževanje, je januarja letos sprejel sklep, v katerem so za leto 2023 določene tako vrednosti točke za vrednotenje materialnih stroškov ter stroškov oskrbe otrok in mladostnikov kot dinamika nakazil sredstev za kritje teh stroškov. Zaradi rasti cen so vrednosti točke za osnovne šole in zavode v primerjavi z lanskim letom opazno višje.

V skladu s 6. členom Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa osnovne šole in programov osnovne šole s prilagojenim programom (Uradni list RS, št. 41/17, 152/20, 145/21 in 60/22) in Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 41/2017, 47/2018, 167/2021 in 60/2022) ter 7. členom Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/2017, 152/2020, 145/2021 in 60/2022) vrednosti točke in dinamiko nakazil sredstev za posamezno proračunsko leto določi minister, pristojen za izobraževanje, s sklepom, ki ga izda najkasneje do konca januarja tekočega proračunskega leta. Vrednosti točke se, kot narekujejo pravilniki, objavijo na spletni strani ministrstva, zadolženega za izobraževanje.

V Sklepu o določitvi vrednosti točke in dinamiki nakazil za vrednotenje materialnih stroškov ter stroškov oskrbe otrok in mladostnikov za leto 2023 (št. 6034-2/2023 z dne 13. 1. 2023), ki ga je minister sprejel januarja letos, so določene naslednje vrednosti točke:

  • Vrednost točke za kritje materialnih stroškov osnovnih šol, ki je v letu 2022 znašala 5,25 evra, je v letu 2023 višja za 13 % in znaša 5,93 evra. Zaradi 10,3-odstotne inflacije v zadnjem letu se programski materialni stroški v osnovnih šolah zvišujejo za 10 %, poleg tega se vrednost točke zviša za dodatne 3 % za kritje dodatka za spremstvo na ekskurzijah, ki se z letom 2023 umesti med povračila stroškov delavcem v okviru materialnih stroškov na podlagi spremembe uredbe, ki ureja metodologijo in obračun plač v javnem sektorju. To pomeni, da ločenih nakazil za dodatek na spremstvo na ekskurzijah v letu 2023 ne bo več, osnovne šole bodo sredstva prejemale v dvanajstinah v okviru letnega obsega sredstev za kritje materialnih stroškov.
  • Zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: zavodi) se poleg programskih materialnih stroškov zagotavljajo tudi sredstva za fiksne materialne stroške, kot so ogrevanje, elektrika in voda. Ker imamo poleg splošne rasti cen tudi visoko rast cen energentov, se vrednost točke za materialne stroške zavodov, ki je v letu 2022 znašala 5,50 evra, v letu 2023 poveča za 15 % in znaša 6,33 evra.
  • Vrednost točke za stroške oskrbe otrok in mladostnikov, ki so v skladu z odločbo napoteni v zavode, ter za učence in dijake, ki so nameščeni v domove zavodov, je v letu 2022 znašala 5,25 evra. Znesek dnevne oskrbe na dan je namenjen kritju stroškov obrokov, poleg tega se zagotavljajo tudi sredstva za kritje stroškov razširjene oskrbe, kot so nujna oblačila, interesne dejavnosti, članarine, letovanja, šolske potrebščine. Zaradi visoke rasti cen hrane in brezalkoholnih pijač v letu 2022 (18,6 %) se vrednost točke poveča za 15 % in v letu 2023 znaša 6,04 evra.

Zaradi proračunskih zmožnosti, spremembe programa dela ministrstva ali iz drugih utemeljenih razlogov se vrednosti točke v proračunskem letu lahko spremenijo.


Vir: Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, 1. 2. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.