c S

Začetek splošne in poklicne mature 2022

27.05.2022 V soboto, 28. maja 2022, se bo na slovenskih srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah začel osrednji del letošnje mature – spomladanski izpitni rok splošne in poklicne mature. Kandidati bodo na ta dan opravljali pisni izpit iz angleščine.
Splošna matura

Letos se je k spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature prvič prijavilo 6.114 kandidatov (lani 6.249) z 80 šol, ki bodo maturo opravljali iz 33 različnih predmetov.

Pisni izpit iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika bo potekal v ponedeljek, 30. maja, pisni izpit iz matematike pa v soboto, 4. junija. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo potekali od 31. maja do 15. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah v skladu z maturitetnim koledarjem izvedeni od 13. do 22. junija.

Z uspehom na letošnji splošni maturi bodo kandidati seznanjeni na šolah v ponedeljek, 11. julija. Na isti dan bodo kandidati od 7. ure dalje lahko dostopali do svojih rezultatov pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Kandidati splošne mature bodo na dan objave rezultatov lahko opravili e-vpogled v svoje rezultate in izpitno dokumentacijo. E-vpogledi bodo trajali tri dni, od 11. do 13. julija.

Zadnji rok za morebitni obrazložen e-ugovor bo 14. julija.

Poklicna matura

Pri poklicni maturi je na spomladanski izpitni rok prvič prijavljenih 9.497 kandidatov (lani 9.951) s 138 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.

Pisni izpiti iz prvega predmeta, torej iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine, bo potekal v ponedeljek, 30. maja. Pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati opravljali v skladu s prijavo po naslednjem razporedu: iz angleščine v soboto, 28. maja, iz matematike v soboto, 4. junija, iz nemščine v torek, 7. junija, ter iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika v ponedeljek, 13. junija.

Kandidati bodo opravljali drugi predmet poklicne mature – pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov v četrtek, 9. junija.

V okviru četrtega predmeta kandidati v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo, izbirajo med izdelkom oziroma storitvijo in zagovorom ali izpitnim nastopom in zagovorom. Izpiti iz četrtega predmeta ter ustni izpiti bodo na šolah potekali v skladu s koledarjem poklicne mature od 13. do 22. junija.

Šole bodo kandidate z uspehom na letošnji poklicni maturi seznanile v sredo, 6. julija.

Kandidat lahko na svoji šoli oddajo pisno zahtevo za vpogled od 6. do 9. julija. Če kandidat meni, da ni bil pravilno točkovan oz. ocenjen, lahko najpozneje naslednji dan po vpogledu na šoli vloži pisni ugovor na način izračuna ocene ali na oceno.


Dodatni maturitetni izpiti

Kandidat, ki opravi poklicno maturo, lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah.

Če pa želi z opravljeno poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature.

Na dodatni maturitetni izpit je prijavljenih 1.840 kandidatov (lani 2.134), največ (več kot 150) jih bo opravljalo maturitetni izpit iz angleščine na osnovni ravni, matematike na osnovni ravni, biologije in kemije.

Podrobnejša maturitetna koledarja, nekateri statistični podatki preteklih let in druge informacije o splošni in poklicni maturi so objavljene na naši spletni strani Državnega izpitnega centra


Vir: MIZŠ, 27. 5. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.