c S
Pregled mobilnega telefona učenca v šoli 07.03.2022 Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel zaprosilo za mnenje, v katerem starša zanima, ali je zahteva in prisila učiteljice, da ji učenec pokaže fotografije in video posnetke na svojem telefonu, v skladu z zakoni in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Na podlagi posredovanih informacij IP skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (UZInfP) posreduje neobvezujoče mnenje v zvezi z omenjenim vprašanjem. 

IP uvodoma opozarja, da je pristojen le za tisti del pravice do zasebnosti, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov in ga ureja 38. člen Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Ustava RS). Pregled vsebine mobilnega telefona učenca ne predstavlja nujno obdelave osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe, ki sodi v pristojnost IP, lahko pa predstavlja poseg v pravico do zasebnosti v širšem smislu iz 35. člena Ustave RS. Ta določa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Varstvo te pravice je zagotovljeno po sodni poti, za posledico pa ima lahko kazensko in odškodninsko odgovornost.

IP nadalje pojasnjuje, da lahko učitelj načeloma pregleda vsebino mobilnega telefona učenca le na podlagi njegove privolitve oziroma do podatkov v mobilnem telefonu dostopa le v izjemnih, posebej utemeljenih okoliščinah (npr. kadar gre za nevarnost za zdravje ali življenje otroka). Poudariti je treba, da je mobilni telefon učenca zasebna lastnina, zato lahko pride do posega v njegovo zasebnost, če učitelj vanj posega, pregleduje vsebino ter se tako seznani z osebnimi in drugimi podatki učenca ali drugače obdeluje osebne podatke.

IP je šolam že svetoval, da učitelj ob začasnem odvzemu mobilnega telefona od učenca zahteva, da mobilni telefon izklopi, zaklene ipd., da se ne bi slučajno nepooblaščeno seznanil z morebitnimi osebnimi podatki. Tak način ravnanja lahko pomeni enega izmed možnih varoval pred nedovoljenimi vpogledi s strani učiteljev v zaseženo napravo.

V zvezi z navedeno problematiko IP opozarja tudi na aktivnosti točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje - Center za varnejši internet SAFE.SI, ki je na svoji spletni strani objavil že več prispevkov o rabi mobilnih telefonov v šolah. 

Vir: Informacijski pooblaščenec (IP), 3. marca 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.